Tytuł Ogłoszenia:

Wójt Gminy Borki sprzeda działkę zabudowaną domem

Dodano: 2019-05-21 10:30:56

Kontakt:

Pani Wioletta Labus

818574190

Gmina Borki

Wójt Gminy Borki
Wojska Polskiego 41
21-345 Borki
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Borki:

Działka nr 843/1 obszaru 0,59 ha objęta księgą wieczystą LU1R/00055429/9 położona w miejscowości Krasew, gmina Borki
Jest to działka – siedlisko w kształcie prostokąta regularnego, zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym o pow. zabudowy 76m² oraz budynkami inwentarskimi. Położona bezpośrednio przy drodze powiatowej nr 1218L. Uzbrojona w sieć wodną, elektryczną i bezodpływowy osadnik. Gmina nabyła własność w drodze dziedziczenia ustawowego.
Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Według Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy działka położona jest w terenach zabudowy zagrodowej. Według Ewidencji Gruntów i Budynków oznaczenie użytków to Br i Ps klasa IV
Cena wywoławcza 63 830, 00 zł
Wadium 3 191,50 zł

Przetarg dla nieruchomości objętych wykazem odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Borki ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki Sala Konferencyjna, w dniu 24 czerwca 2019 r. od godz. 10:00.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu (gotówką lub przelewem na konto), podanego wyżej wadium dla poszczególnych nieruchomości, w terminie do dnia 20 czerwca 2019 roku na konto Urzędu Gminy Borki BS Radzyń Podl. O/Borki 58 8046 1012 2007 0500 0101 0045 ze wskazaniem numeru nieruchomości, której wpłata dotyczy.
W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 24 czerwca 2019 roku wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu, uczestniczące w przetargu osoby fizyczne, pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody przez współmałżonka, nie biorącego udziału w przetargu, na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Takie oświadczenie jest również konieczne w przypadku udziału w przetargu osoby pozostającej w związku małżeńskim, prowadzącej działalność gospodarczą.
Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim. Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym przez Wójta Gminy Borki, celem spisania umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy Borki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela Referat Rozwoju i Inwestycji pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu lub pod numerem telefonu: 81 8574190
Warunki przetargu wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Borki.
Ogłoszenie o przetargu i jego warunkach zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borki.

Pani Wioletta Labus

  Główne zdjecie: